Kto bude podávať daňové priznanie k nehnuteľnosti v roku 2019?

Daňové priznanie k nehnuteľnosti sa nepodáva každý rok, ako je to v prípade dani z príjmov.

Otázkou ale je, kto bude daňové priznanie k nehnuteľnosti v roku 2019 podávať?

Na začiatok je dôležité poznamenať, že ak sa v roku 2019 u vás nič nezmenilo, čo sa týka vlastníctva nehnuteľností, tak daňové priznanie NEPODÁVATE.

V opačnom prípade, ak ste kupovali alebo predávali, tak daňové priznanie podávať budete musieť. Aj keď ste darovali, alebo boli obdarovaní, tiež budete musieť podať daňové priznanie. To isté sa týka aj tých, čo dedili alebo vydražili nehnuteľnosť.

Patríte do jednej z týchto kategórií?

Ak nie, tak sú tu aj iné možnosti, kedy daňové priznanie podať musíte.

Daňové priznanie v prípade dani z nehnuteľností má dve formy

Je to „Priznanie“ a „Čiastkové priznanie“

Čiastkové priznanie podávate v tom prípade, ak sa objavili nové skutočnosti.

Napríklad zmeny druhu, alebo výmery pozemku. Alebo ak nastali zmeny v užívaní stavby.

Napríklad časť bytu alebo domu začnete používať na podnikanie.

Ďalšími dôvodmi na podanie daňového priznania je aj zisk stavebného povolenia, alebo dodatočného stavebného povolenia, alebo ak ste získali kolaudačné rozhodnutie.

Ak ste aj počas roka zbúrali stavbu, alebo robili pozemkové úpravy, či nadobudli nájomný vzťah so Slovenským pozemkovým fondom a tiež sa ráta aj dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri.

V týchto všetkých prípadoch musíte podať daňové priznanie alebo čiastkové priznanie najneskôr do 31. januára 2020.

Kde podať daňové priznanie?

Daňové priznanie riešia obce a mestá, v ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.

Čiže daňové priznanie budete podávať na miestnom obecnom, alebo mestskom úrade.

Napríklad trvalý pobyt máte v Nitre, ale v novembri 2019 ste kúpili chatu v Banskej Bystrici. Do 31. januára 2020 podávate daňové priznanie v Banskej Bystrici.

Aký dátum je rozhodujúci?

Pamätajte na to, že daňové priznanie podávate v tom období, kedy ste nehnuteľnosť nadobudli a to je OD 2. JANUÁRA 2019 DO 1. JANUÁRA 2020.

Dôležité je, že musíte poznať správny dátum, ktorým ste vašu nehnuteľnosť nadobudli.

Aké dátumy rozhodujú?

  • ak ste nehnuteľnosť kúpili/predali alebo darovali/dostali ako dar, tak rozhoduje dátum povolenia vkladu, ktorým kataster prepísal vlastníkov
  • ak ste nehnuteľnosť zdedili, tak rozhoduje dátum nadobudnutia právoplatnosti Osvedčenia o dedičstve
  • pri stavebnom povolení, kolaudačnom rozhodnutí a rozhodnutí o užívaní stavby rozhoduje dátum právoplatnosti rozhodnutia, ktorý vyznačí stavebný úrad
  • pri ukončení výstavby drobnej stavby rozhoduje dátum ohlásenia ukončenia výstavby
  • ak vydražíte nehnuteľnosť, tak rozhoduje dátum právoplatnosti dražby, alebo deň príklepu schválený súdom
  • pri majetkovom vyporiadaní manželov rozvodom rozhoduje dátum povolenia vkladu katastrom.

Uvediem príklad. Kúpnu zmluvu na dom ste podpísali v novembri 2019 a kataster povolil vklad až 2. januára 2020. V tom prípade na rok 2020 platí daň ešte predchádzajúci majiteľ a vy máte čas na podanie daňového priznania do 31. januára 2021.

Preto je dôležité vedieť svoj dátum PRÁVOPLATNÉHO nadobudnutia.

Do kedy je potrebné uhradiť daň?

Daňové priznanie sa vždy platí vopred.

Čiže v roku 2020 platíte daň z nehnuteľnosti za rok 2020.

Dôležité je, aby ste si pamätali dva dátumy. Ten prvý sme už spomínali a je to najneskorší dátum podania daňového priznania. Schválne, pamätáte si ho? =)

A druhý dátum je 15. máj 2020. To je dátum do kedy sa musí zaplatiť daň určená obcou alebo mestom.

Daň budete uhrádzať až vtedy, keď vám bude doručené rozhodnutie od mesta, alebo obce.

Čo všetko sa zdaňuje?

Sú to pozemky, byty a nebytové priestory a stavby (rodinné domy, parkoviská, chaty, administratívne a priemyselné budovy).

Ste manželia alebo spoluvlastníci?

Nadobudli ste nehnuteľnosť ako manželia?

Ak áno, tak v tom prípade podávate daňové priznanie jeden krát.

Pokiaľ ste ale nadobudli nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, tak každý podáva priznanie samostatne za svoj podiel.

Dá sa to ale vyriešiť splnomocnením na podanie daňového priznania, aby ste priznanie podávali jeden krát.

Máte na výber.

Kto môže požiadať o zníženie dane?

Ak ste ťažko zdravotne postihnutý, poberateľ dávok v hmotnej núdzi či dôchodca, tak vám obec môže poskytnúť úľavu alebo odpustenie dane.

Ak o tomto kroku uvažujete, tak to musíte spraviť do 31. januára 2020.

Pokiaľ ste nehnuteľnosť zdedili alebo vydražili, tak o úľavu môžete požiadať pri podaní priznania.

Koľko sa platí daň?

O výške dane rozhoduje obec, či mesto vo schválenom všeobecne záväznom nariadení.

UPOZORNENIE!

Ak by ste daňové priznanie nepodali, tak vám hrozí pokuta od 5 € do 3 000 €.

Ale maximálne by ste platili do výšky dane, ktorá je určená obcou, alebo mestom.

Napríklad, ak by vám obec vyrátala daň za rok 2020 vo výške 50 €, tak pokuta od tejto sumy nemôže byť vyššia.

Tlačivo na daňové priznanie

Tlačivo si môžete stiahnuť zo stránky obce alebo mesta, a samozrejme si ich môžete vyzdvihnúť osobne na obecnom alebo mestskom úrade.

Čo budem potrebovať k vyplneniu daňového priznania?

K vyplneniu budete potrebovať list vlastníctva, alebo ak ste dedili, tak kópiu osvedčenie o dedičstve.

(1) Nezabudnite, že k priznaniu treba pripojiť kópiu rozhodnutia o povolení vkladu z katastra nehnuteľností v tom prípade, ak ste kupovali, predávali, majetkovo vysporadúvali, dedili alebo boli obdarovaný. Kópiu rozhodnutia môžete nahradiť aj kópiou listu vlastnícta, ktorej súčasťou musí byť kópia kúpnej zmluvy, alebo darovacej zmluvy.

(2) Ak ste dedili, tak nezabudnite k priznaniu doložiť kópiu osvedčenia o dedičstve.

(3) Ak ste nehnuteľnosť vydražili, tak k priznaniu priložte kópiu rozhodnutia, v ktorom súd schvaľuje príklep.

(4) Pri stavebnom pozemku je potrebné priložiť kópiu právoplatného stavebného povolenia. Kolaudačné rozhodnutie prikladáte vtedy, ak ste dokončili stavbu.

(5) Ak ste menili účel využitia bytu alebo stavby, tak priložte kópiu právoplatného povolenia na zmeny v užívaní.

(6) Ak ste stavbu odstránili, tak priložte kópiu na právoplatné rozhodnutie na odstránenie stavby.

(7) Ak ste nájomcom alebo užívateľom záhradky v záhradkárskej osade, tak priložte kópiu zmluvy so záhradkárskou organizáciou o užívaní, alebo zmluvy medzi starým a novým užívateľom.

(8) Ak si uplatňujete nárok na úľavu v prípade poberania dávok v hmotnej núdzi, tak musíte priložiť potvrdenie z úradu práce.

(9) Ak máte preukaz ŤZP potrebujete fotokópiu tohto preukazu a kópiu rozhodnutia úradu práce, ktorý vám ho vydal.

Záver

Pevne verím, že všetky náležitosti s daňovým priznaním zvládnete bez najmenších problémov.

Ak by vám bolo aj niečo nejasné, tak sa kľudne môžte na mňa obrátiť a ja vám veľmi rád vysvetlím všetko potrebné.

Nezabúdajte, čas na podanie daňového priznania máte do konca januára 2020.

Na úplný záver mám na vás jednu prosbu.

Zdieľajte prosím tento článok, aby ste mohli pomôcť aj ostatným, ktorých sa táto téma určite týka tiež.

 

S pozdravom

Tomáš Porubský

 

Ako predáte nehnuteľnosť aj so zažmúrenými očami

Napísal som praktického sprievodcu, ktorý vám v piatich krokoch ukáže, ako dosiahnuť svoje: v ziskovom predaji, v čo najkratšom možnom čase. Sprievodcu si teraz môžete stiahnuť   z d a r m a.